குபேர சிந்தாமணி மந்திரம்


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

குபேர சிந்தாமணி மந்திரம் !!!
குபேர சிந்தாமணி மந்திரம் !!!

குபேர சிந்தாமணி மந்திரம் !!!
குபேர சிந்தாமணி மந்திரம் !!!

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரிம் க்லீம் ஐம் உனபதுமாம் தேவஸக
கீர்த்திஸ்ச மணினா ஸக: ப்ராதுர் பூதேஸ்மி
ராஷ்ட்ரேஸ்மின் கீர்த்திம் வருத்திம் ததாதுமே
ஓம் குபேராய ஐஸ்வர்யாய தனதான்யாதிபதயே
தன விருத்திம் குருகுரு ஸ்வாஹா!
மேற்கண்ட மந்திரத்தை சொல்லி குபேர முத்திரையுடன் வணங்க செல்வ வளம் பெருகும்.
ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரிம் க்லீம் ஐம் உனபதுமாம் தேவஸக
கீர்த்திஸ்ச மணினா ஸக: ப்ராதுர் பூதேஸ்மி
ராஷ்ட்ரேஸ்மின் கீர்த்திம் வருத்திம் ததாதுமே
ஓம் குபேராய ஐஸ்வர்யாய தனதான்யாதிபதயே
தன விருத்திம் குருகுரு ஸ்வாஹா!
மேற்கண்ட மந்திரத்தை சொல்லி குபேர முத்திரையுடன் வணங்க செல்வ வளம் பெருகும்.

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »