ஸ்ரீ ஸிவாஷ்டகம்


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.


ப்ரபும் ப்ராணநாதம் விபும் விஸ்வநாதம்
ஜகந்நாத நாதம் ஸதானந்த பாஜம்!
பவத் பவ்ய பூதேஸ்வரம் பூத நாதம்
ஸிவம் ஸங்கரம் ஸம்புமீஸான மீடே!!

கலே ருண்டமாலம் தநௌ ஸர்ப்ப ஜாலம்
மஹா காலகாலம் கணேஸாதி பாலம்!
ஜடா ஜூட கங்கோத்த ரங்கைர் விஸிஷ்யம்
ஸிவம் ஸங்கரம் ஸம்புமீஸான மீடே!!

முதாமாகரம் மண்டனம் மண்டயந்தம்
மஹா மண்டலம் பஸ்ம பூஷாதரம் தம்!
அநாதிம் ஹ்யபாரம் மஹா மோஹமாரம்
ஸிவம் ஸங்கரம் ஸம்புமீஸான மீடே!!

தடாதோ நிவாஸம் மஹாட்டாட்ட ஹாஸம்
மஹா பாபநாஸம் ஸதா ஸூப்ரகாஸம்!
கிரீஸம் கணேஸம் ஸுரேஸம் மஹேஸம்
ஸிவம் ஸங்கரம் ஸம்புமீஸான மீடே!!

கிரீந்த்ராத் மஜாஸங்க்ருஹீதார்த தேஹம்
கிரௌ ஸம்ஸ்திதம் ஸர்வதா ஸந்நிகேஹம்!
பரப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மாதிபிர் வந்த்யமானம்
ஸிவம் ஸங்கரம் ஸம்புமீஸான மீடே!!

கபாலம் த்ரிஸூலம் கராப்யாம் ததானம்
பதாம்போஜ நம்ராய காமம் ததானம்!
பலீவர்தயாநம் ஸுராணாம் ப்ரதானம்
ஸிவம் ஸங்கரம் ஸம்புமீஸான மீடே!!

ஸரசந்த்ர காத்ரம் குணாநந்த பாத்ரம்
த்ரிநேத்ரம் பவித்ரம் தனேஸஸ்ய மித்ரம்!
அபர்ணா களத்ரம் ஸரித்ரம் விஸித்ரம்
ஸிவம் ஸங்கரம் ஸம்புமீஸான மீடே!!

ஹரம் ஸர்ப்பஹாரம் ஸிதாபூவிஹாரம்
பவம் வேதஸாரம் ஸதா நிர்விஹாரம்!
ஸ்மஸானே வஸந்தம் மனோஜம் தஹந்தம்
ஸிவம் ஸங்கரம் ஸம்புமீஸான மீடே!!

ஸ்தவம் ய: ப்ரபாதே நர: ஸூலபாணே:
படேத் ஸர்வதா பர்கபாவானுரக்த:!
ஸபுத்ரம் ஸுஜானம் ஸுமித்ரம் களத்ரம்
விஸித்ரை: ஸமாராத்ய மோக்ஷம் ப்ரயாதி!!

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »