ருத்ர நாம பூஜா


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

ஈசானாம் வ்ருபாஷ ரூடம் த்ரிஸூலம் வ்யாள தாரிணம்
ஸரச்சந்த்ராவ தாதம்ச சந்த்ரமௌளிம் த்ரிலோசனம்

1) ஓம் ஏக லிங்காய நமஹா
2) ஓம் கோடி லிங்காய நமஹா
3) ஓம் ஸர்வ லிங்காய நமஹா
4) ஓம் ஐஷ்வர்ய லிங்காய நமஹா
5) ஓம் ஓம்கார லிங்காய நமஹா
6) ஓம் வித்யா லிங்காய நமஹா
7) ஓம் ஆகாஷ லிங்காய நமஹா
8) ஓம் வாயுர் லிங்காய நமஹா
9) ஓம் அக்நி லிங்காய நமஹா
10) ஓம் கம்கா லிங்காய நமஹா
11) ஓம் ப்ரித்வீ லிங்காய நமஹா
12) ஓம் வேத லிங்காய நமஹா
13) ஓம் ப்ராண லிங்காய நமஹா
14) ஓம் ஆத்ம லிங்காய நமஹா
15) ஓம் குரு லிங்காய நமஹா
16) ஓம் வைத்ய லிங்காய நமஹா
17) ஓம் அத்வைத லிங்காய நமஹா
18) ஓம் ஆனந்த லிங்காய நமஹா
19) ஓம் ஸாத்வீக லிங்காய நமஹா
20) ஓம் ஸமத்வ லிங்காய நமஹா
21) ஓம் சக்ர லிங்காய நமஹா
22) ஓம் ஸௌபாஹ்ய லிங்காய நமஹா
23) ஓம் ஸௌந்தர்ய லிங்காய நமஹா
24) ஓம் ஸௌகர்ய லிங்காய நமஹா
25) ஓம் ஸனாதண லிங்காய நமஹா
26) ஓம் க்யாந லிங்காய நமஹா –
27) ஓம் முக்த லிங்காய நமஹா
28) ஓம் ற்றிஷீஷ்வர லிங்காய நமஹா
29) ஓம் வேதாந்த லிங்காய நமஹா
30) ஓம் பால்ய லிங்காய நமஹா
31) ஓம் பவித்ர லிங்காய நமஹா
32) ஓம் ஷப்த லிங்காய நமஹா
33) ஓம் ஜ்யொதிர் லிங்காய நமஹா
34) ஓம் ஸகுண லிங்காய நமஹா
35) ஓம் கருணா லிங்காய நமஹா
36) ஓம் நாதபிந்து லிங்காய நமஹா
37) ஓம் கலாடீத லிங்காய நமஹா
38) ஓம் பம்கப்ஹூத லிங்காய நமஹா
39) ஓம் நிஸ்த்ரைகுண்ய லிங்காய நமஹா
40) ஓம் பாஷ்ய லிங்காய நமஹா
41) ஓம் ஸர்வதேவதா லிங்காய நமஹா
42) ஓம் ஸப்தரீஷி லிங்காய நமஹா
43) ஓம் ஊர்த்வமுக லிங்காய நமஹா
44) ஓம் அதொமுக லிங்காய நமஹா
45) ஓம் ருத்ர லிங்காய நமஹா
46) ஓம் ஆதிஷிவ லிங்காய நமஹா
47) ஓம் ஷுபரூப லிங்காய நமஹா
48) ஓம் அதிரூப லிங்காய நமஹா
49) ஓம் அத்விதீய லிங்காய நமஹா
50) ஓம் ஆராதார லிங்காய நமஹா
51) ஓம் மஹாத்ம்ய லிங்காய நமஹா
52) ஓம் மஹா லிங்காய நமஹா
53) ஓம் மநோ லிங்காய நமஹா
54) ஓம் மந்த்ர லிங்காய நமஹா
55) ஓம் மஹொண்ணத லிங்காய நமஹா
56) ஓம் மணிர்வாஸ்ய லிங்காய நமஹா
57) ஓம் மதரூப லிங்காய நமஹா
58) ஓம் மதிஸூதந லிங்காய நமஹா
59) ஓம் பர்வத லிங்காய நமஹா
60) ஓம் பார்வதீ லிங்காய நமஹா
61) ஓம் பம்செந்த்ரிய லிங்காய நமஹா
62) ஓம் ஸத்ய லிங்காய நமஹா
63) ஓம் ஸ்படிக லிங்காய நமஹா
64) ஓம் நிஹ்ஷப்த லிங்காய நமஹா
65) ஓம் ப்ரபந்ஜ்ச லிங்காய நமஹா
66) ஓம் அத்றிஷ்த லிங்காய நமஹா
67) ஓம் ஆரோக்ய லிங்காய நமஹா
68) ஓம் காலப்ரஹ்ம லிங்காய நமஹா
69) ஓம் காலா அபரிஜித லிங்காய நமஹா
70) ஓம் தேஜோ லிங்காய நமஹா
71) ஓம் விகாஸ லிங்காய நமஹா
72) ஓம் விராட லிங்காய நமஹா
73) ஓம் விஷ்வேஷ்வர லிங்காய நமஹா
74) ஓம் ஸர்வேஷ்வர லிங்காய நமஹா
75) ஓம் ஸஹஸ்ர லிங்காய நமஹா
76) ஓம் ஸஹஜ லிங்காய நமஹா
77) ஓம் ஷகாப்த லிங்காய நமஹா
78) ஓம் ஸர்வ ஷாஸ்த்ர லிங்காய நமஹா
79) ஓம் ஸூர்ய லிங்காய நமஹா
80) ஓம் சந்த்ர லிங்காய நமஹா
81) ஓம் ஷாந்த லிங்காய நமஹா
82) ஓம் ஷிவ லிங்காய நமஹா
83) ஓம் தவ லிங்காய நமஹா
84) ஓம் தன லிங்காய நமஹா
85) ஓம் தர்ம லிங்காய நமஹா
86) ஓம் ஸதாஷிவ லிங்காய நமஹா
87) ஓம் ஷாம்பஷிவ லிங்காய நமஹா
88) ஓம் த்ரிநெத்ர லிங்காய நமஹா
89) ஓம் அந்தர்யாமி லிங்காய நமஹா
90) ஓம் விவிதரூப லிங்காய நமஹா
91) ஓம் விஷ்வரூப லிங்காய நமஹா
92) ஓம் ப்ரணவ லிங்காய நமஹா
93) ஓம் ப்ரஹ்ம லிங்காய நமஹா
94) ஓம் யம லிங்காய நமஹா
95) ஓம் காஷீ லிங்காய நமஹா
96) ஓம் ராமேஷ்வர லிங்காய நமஹா
97) ஓம் ஸர்வஸ்தல லிங்காய நமஹா
98) ஓம் ஷத்ருநாஷந லிங்காய நமஹா
99) ஓம் கநக லிங்காய நமஹா
100) ஓம் யாக லிங்காய நமஹா
101) ஓம் நாத லிங்காய நமஹா
102) ஓம் ஷண்கர லிங்காய நமஹா
103) ஓம் வேதபுரீஷ்வர லிங்காய நமஹா
104) ஓம் யோக லிங்காய நமஹா
105) ஓம் அஷ்டமா ஸித்தி அநுக்ரஹ லிங்காய நமஹா
106) ஓம் அரவிந்தாஸந லிங்காய நமஹா
107) ஓம் நவரத்ந லிங்காய நமஹா
108) ஓம் ரீஷபாரூட லிங்காய நமஹா ஓம் ஸர்வ மங்கள லிங்காய நமஹா

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »