நெல்லை காந்திமதி அம்மன் அஷ்டகம்


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

*நெல்லை காந்திமதி அம்மன் அஷ்டகம்*

*மஹிமையும் பலனும்*

சிருங்ககிரி ஸ்ரீ ஸச்சிதானந்த சிவாபிநவந்ருஸிம்ஹ பாரதீ சுவாமிகள் அருளிச் செய்த அஷ்டகம் இது. இதைச் கொடு அதைக் கொடு, என்று கேட்காது போனால் கூட காந்திமதீயான ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரீ மனோபீஷ்டத்தைத் தருவாள். சுபமங்களங்களைக் கொடுப்பாள். ராஜஸன்மானங்கள் கிடைக்கும்படி அருள்பாலிப்பாள். குடும்ப ஸம்ருத்தியைக் கொடுப்பாள். ஆயுளும் ஆரோக்கியமும் அபிவிருத்தி அடையும்படிச் செய்வாள்.

*அஷ்டகம்*

ஸ்ரீமத் வேணுவநேச் வரஸ்ய ரமணீம்
சீ தாம்சு பிம்பானனாம்
ஸிஞ்ஜந்நூபுர கோமளாங்க்ரிகமலாம்
கேயூரஹாராந்விதாம்
ரத்நஸ்யூத கிரீட குண்டலதராம்
ஹேலாவிநோதப்ரியாம்
ஸ்ரீமத் காந்திமதீச் வரீம் ஹ்ருதி
பஜே ஸ்ரீ ராஜராஜேச்வரீம்

தத்வஞானி ஹ்ருதப்ஜமத்ய
நிலயாம் தாம்ராப காத்ரகாம்
காருண்யாம்நுபு நிதிம் தடித்
துலிதபாம் தாளிதலச்யாமலாம்
லீலா ச்ருஷ்டி விதாயிநீம்
தநுப்ருதாம் தாத்பர்ய போ தாப் தயே
தந்வீம் காந்திமதீச்வரீம்
ஹ்ருதி பஜே ஸ்ரீராஜராஜேச்வரீம்

ஸங்கீதாம்ருத பிந்து மத்ய
பவநாம் ஸாஹித்ய நித்யாதராம்
ஸ்வாரஸ்யாத்புத நாட்யவீக்ஷணபராம்
ஸாலோக்ய முக்த்யாதிதாம்
ஸாதுப்ய: ஸகலாம் ஆர்தித
மஹாஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீ ப்ரதாம்
ஸாத்வீம் காந்திமதீச்வரீம்
ஹ்ருதி பஜே ஸ்ரீராஜராஜேச்வரீம்

கல்யாணீம் அகிலாண்டகோடி
ஜநநீம்கல்ஹார தாமோஜ்வலாம்
கஸ்தூரீ திலகா பிராமநிடிலாம்
கஞ்ஜாஸனாராதிதாம்
காமாரே: கனகாசலேந்த்ர
தநுஷ: காருண்யவாராம்நிதே
காந்தாம் காந்திமதீச்வரீம்
ஹ்ருதி பஜே ஸ்ரீராஜராஜேச்வரீம்

பக்தானாம் பயஜால பஞ்ஜநகரீம்
பாந்வப்ஜந் சுக்ரேக்ஷணாம்
பாக்யோதார குணாந்விதாம்
பகவதீம் பண்டரஸுர த்வம் ஸிநீம்
பாஸ்வத் ரத்ந கிரீடகுண்ட லதராம்
பத்ராஸநாத்யாஸிநீம்
பவ்யாம் காந்திமதீச்வரீம்
ஹ்ருதி பஜே ஸ்ரீராஜராஜேச்வரீம்

தேவாநாம் அபயப்ரதம் விதிநுதாம்
துஷ்டாபஹந்த்ரீம் சுகாம்
தேசாநேக திகந்த மத்யநிலயாம்
தேஹார்த தாஸ்யப்ரியாம்
மாதுர்யாகர சந்த்ரகண்ட மகுடாம்
தேவாங்கனாஸேவிதாம்
தேவீம் காந்திமதீச்வரீம்
ஹ்ருதி பஜே ஸ்ரீராஜராஜேச்வரீம்

துஷ்டாடோப விநாசனைக நிபுணாம்
தௌர்பாக்ய விச்சேதிநீம்
துர்மாத்ஸர்யமதாபி மாநமதிநீம்
து: காபஹாம் ப்ராணினாம்
துர்வாராமித தைத்யபஞ்ஜநகரீம்
துஸ்ஸ்வப்நஹந்த்ரீம் சிவாம்
துர்காம் காந்திமதீச்வரீம்
ஹ்ருதி பஜே ஸ்ரீராஜ ராஜேச்வரீம்

மந்தஸ்மேர முகாம்புஜாம் மரகத
ச்யாமாம் மஹாவைபவாம்
மாதங்கீம் மஹிஷாஸுரஸ்யசமநீம்
மாதங்க கும்பஸ்தநீம்
மந்தார த்ரும ஸந்நிபாம்
ஸூமதுராம் ஸிம்ஹாஸனாத் யாஸிதாம்
மாந்யாம் காந்திமதீச்வரீம்
ஹ்ருதி பஜே ஸ்ரீராஜராஜேச்வரீம்

*காந்திமதீச்வரீ அஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்.*

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »