பஞ்ச நமஸ்காரங்கள்


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

நமஸ்காரங்கள் ஏகாங்கம், திவியாங்கம், திரியாங்கம், பஞ்சாங்கம், அஷ்டாங்கம் என ஐந்து வகைப்படும். உடலுறுப்புக்கு அங்கம் என்று பொருள்.

நமஸ்காரங்கள் ஏகாங்கம், திவியாங்கம், திரியாங்கம், பஞ்சாங்கம், அஷ்டாங்கம் என ஐந்து வகைப்படும்.  உடலுறுப்புக்கு அங்கம் என்று பொருள்.

1) ஏகாங்க நமஸ்காரம் : தலை மட்டும் குனிந்து வணங்குதல்

2) துவிதாங்க நமஸ்காரம் : இரு கைகளையும் தலைக்கு மேல் குவித்து வணங்குதல்

3) பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் : ( பெண்கள் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் ) இரு கைகள் இரு முழந்தாள்கள் சிரசு ஆகிய ஐந்து அங்கங்கள் பூமியில் பதிய வணங்குதல்

4) சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் : இரு கைகள் இரு முழந்தாள்கள் சிரசு மார்பு ஆகிய ஆறு அங்கங்கள் பூமியில் பதிய வணங்குதல்

5) அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் : இரு கைகள் இரு முழந்தாள்கள் இரு செவிகள் சிரசு மார்பு என எட்டு அங்கங்கள் பூமியில் பதிய வணங்குதல்

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »