எதிரிகளின் தொல்லையில் இருந்து காக்கும் ஸ்ரீ பைரவர் 108 அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

01. ஓம் பைரவாய நமஹ
02. ஓம் பூத நாதாய நமஹ
03. ஓம் பூதாத்மனே நமஹ

04. ஓம் பூதபாவநாய நமஹ
05. ஓம் க் சேத்ர தாய நமஹ

06. ஓம் க்சேத்ரக்ஞாய நமஹ
07. ஓம் க்சேத்ர பாலாய நமஹ
08. ஓம் சத்ரியாய நமஹ
09. ஓம் விராஜே நமஹ
10. ஓம் மாசான வாசினே நமஹ

11. ஓம் மாம்சாசினே நமஹ
12. ஓம் ஸர்ப்பராஜயே நமஹ
13. ஓம் ஸ்மார்ந்தக்ருதே நமஹ
14. ஓம் ரக்தபாய நமஹ
15. ஓம் பானபாய நமஹ

16. ஓம் சித்தாய நமஹ
17. ஓம் சித்திதாய நமஹ
18. ஓம் சித்த சேவிதாய நமஹ
19. ஓம் கங்காளாய நமஹ
20. ஓம் காலசமானாய நமஹ

21. ஓம் கலாய நமஹ
22. ஓம் காஷ்டாய நமஹ
23. ஓம் தநவே நமஹ
24. ஓம் தவயே நமஹ
25. ஓம் த்ரிநேத்ரே நமஹ

26. ஓம் பகுநேத்ரே நமஹ
27. ஓம் பிங்களலோசனாய நமஹ
28. ஓம் சூலபாணயே நமஹ
29. ஓம் கட்க பாணயே நமஹ
30. ஓம் கங்காளிநே நமஹ

31. ஓம் தூம்ரலோசனாய நமஹ
32. ஓம் அபீரவவே நமஹ
33. ஓம் பைரவாய நமஹ
34. ஓம் நாதாய நமஹ
35. ஓம் பூதபாய நமஹ

36. ஓம் யோகினி பதயே நமஹ
37. ஓம் தநதாய நமஹ
38. ஓம் தனஹாரிணே நமஹ
39. ஓம் தனவதே நமஹ
40. ஓம் ப்ரீதி பாவனாய நமஹ

41. ஓம் நாகஹாராய நமஹ
42. ஓம் நாக பாசாய நமஹ
43. ஓம் வ்யோமகேசாய நமஹ
44. ஓம் கபால ப்ருதே நமஹ
45. ஓம் காலாய நமஹ

46. ஓம் கபால மாலிநே நமஹ
47. ஓம் கமநீயாய நமஹ
48. ஓம் கலாநிதியே நமஹ
49. ஓம் த்ரிலோசனாய நமஹ
50. ஓம் ஜ்வாலந் நேத்ராய நமஹ

51. ஓம் த்ரிசிகிநே நமஹ
52. ஓம் த்ரிலோக பாய நமஹ
53. ஓம் த்ரிநேத்ர தனதாய நமஹ
54. ஓம் டிம்பாய நமஹ
55. ஓம் சாந்தாய நமஹ

56. ஓம் சாந்த ஜனப்ரியாய நமஹ
57. ஓம் வடுகாய நமஹ
58. ஓம் வடுவேஸாய நமஹ
59. ஓம் கட்வாங்க வரதாரகாய நமஹ
60. ஓம் பூதாத்யக்ஷ்சாய நமஹ

61. ஓம் பசுபதயே நமஹ
62. ஓம் பிக்ஷுதாய நமஹ
63. ஓம் பரிசாரகாய நமஹ
64. ஓம் தூர்தாய நமஹ
65. ஓம் திகம்பராய நமஹ

66. ஓம் சூராய நமஹ
67. ஓம் ஹரிணாய நமஹ
68. ஓம் பாண்டுலோசனாய நமஹ
69. ஓம் ப்ரசாந்தாய நமஹ
70. ஓம் சாந்திதாய நமஹ

71. ஓம் சித்தாய நமஹ
72. ஓம் சங்கராய நமஹ
73. ஓம் ப்ரியபாந்தவாய நமஹ
74. ஓம் அஷ்டமூர்த்தியே நமஹ
75. ஓம் நிதீசாய நமஹ

76. ஓம் ஞான கடாட்சே நமஹ
77. ஓம் தபோமயாய நமஹ
78. ஓம் அஷ்டாதாராய நமஹ
79. ஓம் சடாதாராய நமஹ
80. ஓம் ஸர்ப்ப யுக்தாய நமஹ

81. ஓம் சிகீஸகாய நமஹ
82. ஓம் பூதராய நமஹ
83. ஓம் பூதராதீசாய நமஹ
84. ஓம் பூபதயே நமஹ
85. ஓம் பூதராத்மஜாய நமஹ

86. ஓம் கங்கால தாரிணே நமஹ
87. ஓம் முண்டிநே நமஹ
88. ஓம் நாக யக்ஞோபவீதவதே நமஹ
89. ஓம் ஜ்ரும்பணோ மோஹன ஸ்தம்பீ மாரண க்ஷோபனாய நமஹ
90. ஓம் சுத்த நீலாஞ்சன ப்ரக்யாய நமஹ

91. ஓம் தைத்யக்நே நமஹ
92. ஓம் முண்டபூஷிதாய நமஹ
93. ஓம் பலிபுஜே நமஹ
94. ஓம் பலிபுங் நாதாய நமஹ
95. ஓம் பாலாய நமஹ

96. ஓம் அபால விக்ரமாய நமஹ
97. ஓம் ஸர்வ ஆபத்தோரணாய நமஹ
98. ஓம் துர்க்காய நமஹ
99. ஓம் துஷ்டபூத நிவேசிதாய நமஹ
100. ஓம் காமிநே நமஹ

101. ஓம் கலாநிதையே நமஹ
102. ஓம் காந்தாய நமஹ
103. ஓம் காமினி வசக்ருதே நமஹ
104. ஓம் வசினே நமஹ

105. ஓம் சர்வசித்தி பிரதாய நமஹ
106. ஓம் வைத்யாய நமஹ
107. ஓம் பிரபவே நமஹ
108. ஓம் விஷ்ணவே நமஹ

About the author

Related

சனிக் கோளப்பரின் மஹிமையை உரைநடையாக. Continue reading

JOIN THE DISCUSSION

Translate »