எதிரிகளிடம் இருந்து பாதுகாக்கும் ஆஞ்சநேய சுப்ரபாதம்


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

அமலா கனகவர்ணம் ப்ரஜ்வல பாவ காட்சம்
சரசஜனி பவத்ரம் ஸர்வதா சுப்ரசன்னம்
படுதர கணகாத்ரம் குண்டலாலம் க்ருதாம்கம்

ரணஜய கரவாலம் ராமதூதம் நமாமி ||

அஞ்சனா சுப்ரஜா வீரா பூர்வா சந்த்யா ப்ரபத்ததே |
உத்திஷ்ட ஹரிசார்தூல கர்த்தவ்யம் தெய்வ மாஹ்நிகம் ||

உத்திஷ்டோ த்திஷ்ட ஹனுமன் உத்திஷ்ட விஜயத்வஜ|
உத்திஷ்டரவிஜா காந்த த்ரைலோக்யம் மங்களம் குரு ||

ஸ்ரீராமசந்தரா சரணாபுஜ மத்தப்ருங்கா
ஸ்ரீராம மந்ர ஜபாஸ்ரீலா பவாப்தி போதா
ஸ்ரீஜானகி ஹிருதய தாப நிவார மூர்த்தே
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்

ஸ்ரீராம திவ்ய சரிதாம்ருத ச்வாதுலோலா
ஸ்ரீராம கிங்கர குணாகர தீணபந்தோ
ஸ்ரீராம பக்த ஜகதேகா மஹோக்ர சௌர்யா
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்

சுக்ரீவ மித்ர கபிஸேகர குண்ய மூர்த்தே
சுக்ரீவ ராகவ சமாகம திவ்ய கீர்த்தே
சுக்ரீவ மந்திரிவர சூர குலாக்ரகண்யா
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்

பக்தார்தி பஞ்சன தயகர யோகி வந்த்யா
ஸ்ரீகேஸரி ப்ரியதனுஜ்ய சுவர்ணதேஹி
ஸ்ரீபாஸ்கராத்மாஜ மனோம்புஜ சந்தரீகா
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்

ஸ்ரீ மாருத ப்ரிய தனுஜ மராபலாட்யா
மைனாக வந்தித பாதாம்புஜ தன்டிதாரின்
ஸ்ரீஉஷ்த்ர வாஹன சுலட்சனலட்சிதாநிக
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்

பஞ்சாந்நன்யா பவ பீதி ஹரஸ்யராமா
பாதாபஜசேவன பரஸ்ய பராத்பரயா
ஸ்ரீ அஞ்சனா ப்ரியஸுதஸ்ய சுவிக்ரஹச்யா
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்

கந்தர்வாயட்க்ஷா புஜகாதிபாக்ன்னர ஆச்ரசா
ஆதித்ய விஷ்வ வசுருத்ர மஹர்சி கம்கா(சுரக்க்ஷ சங்கா)
கங்கீர்தியன்தி தவதிவ்ய சுனாம் பம்திம்
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்

ஸ்ரீகௌதமிச்வனா தும்புராநாரதாத்ரி
மைத்ரேயா வ்யாச ஜனகாதி மஹர்சி சங்கா
காயன்தி ஹர்ச பரிதாஸ்தவ திவ்ய கீர்திம்
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்

பிருங்காவளிச மகரந்த ரசம் பிபேத்வை
குஜம் த்வதார்த மதுரம் சரனாயுதாஸ்ச
தேவாலயே கணகபீர சுசன்காகோஷ்ஹ
நிர்யான்தி வீர ஹனுமான் தவசுப்ரபாதம்

பம்பா சரோவர சுபுன்ய பவித்ர தீர்த்ர
ஆதாய ஹேமகல சைச்சா மஹர்க்ஷி ஸங்கா
திஷ்சன்தி த்வத்சரணா மங்கள சேவநார்த்தம்
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்

ஸ்ரீ சூர்ய புத்ரி ப்ரியநாத மனோன்ய மூர்த்தே
வாதாத்ம ஜாத கபீவீர சுபிங்கலாக்ஷா
சஞ்சீவராயா ரகுவீர சுபக்தவர்யா
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்

About the author

Related

சனிக் கோளப்பரின் மஹிமையை உரைநடையாக. Continue reading

JOIN THE DISCUSSION

Translate »