சிவன்

அறிவியல் விளக்கம் "லூமினிபெரஸ் ஈத்தர்" ( Luminiferous Eather )* எனப்படும் ஒரு பிரம்மாண்ட சக்தி மகா. Continue reading